نام محصول: نایلون مالچ کشاورزی
مقدار موردنظر: 5 تن

توضیحات:

بی رنگ، عرض ۹۰، برای کشت هندوانه در زمین ۵۰ هکتاری

تاریخ ثبت:

فهرست